ระบำประเทศไทย


ฟ้อนเจิงกับกลองสะบัดไชย


ฟ้อน 750 ปี ครูอ๊อดสอนเอง


ซ้อมฟ้อนเจิงถ่ายโดยสพป ชร 1


อนุบาลฝึกระบำประเทศอินโดนีเซีย


อนุบาลฝึกระบำประเทศลาว


อนุบาลฝึกระบำประเทศพม่า


อนุบาลฝึกระบำประเทศลรูไน


อนุบาลฝึกระบำประเทศกัมพูชา


อนุบาลฝึกระบำประเทศไทย


อนุบาลฝึกระบำประเทศกัมพูชา


อนุบาลฝึกฟ้อน 750 ปีเจียงฮาย


การแสดง การบรรเลงดนตรีอังกะลุง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้ง  2/2


การแสดง การบรรเลงดนตรีอังกะลุง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้ง


อนุบาลออกกำลังกายรับแสงตะวันยามเช้า


ฝึกออกกำลังกายแบบมณีเวชเพื่อนักเรียนขยายผลสำหรับญาติมิตร


กิจกรรมแอโรบิคยามเช้าน้องอนุบาลรร บ้านสันโค้งฯ


การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เรื่องประเพณีต๋านก๋วยสลากตามประเพณีล้านนา ทุกระดับชั้น


ฟ้อนตอนรับ กลุ่มเครือข่ายเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สพป.จังหวัดนครปฐม ศึกษาดูงาน
นักเรียนเล่น ดนตรี อังกะลุง