วิชาการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)

  กำหนดส่ง ปพ.5 และ ปพ.6 ไฟล์ Excel
  - กำหนดให้ครูส่งคะแนนที่วิชาการสายชั้นก่อนวันที่ .....................
  - วิชาการสายชั้นตรวจสอบคะแนนในระหว่างวันที่ .......................
  - ส่งคะแนน ปพ.5 ปพ.6 ไฟลล์ Excel ให้ทางวิชาการโรงเรียนไม่เกินวันที่ ........................
  - กำหนดอัป ปพ.5 ปพ.6 ไฟลล์ Excel ขึ้นเว็บไซต์ของทางวิชาการไม่เกินวันที่ ....................
   
  ไฟล์แบบฟอร์ม ปพ.5 ปพ.6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตรและโครงสร้างเวลาเรียน
  หลักสูตรและโครงสร้างเวลาเรียน(สำหรับครูประจำชั้น)
- ประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด
- ประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด
- ประถมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด
- ประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด
- ประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด
- ประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด
  - ไฟลแบบฟอร์ม ปพ.6 ดาวน์โหลด (สำหรับครูประจำชั้น)
  - สรุปการอ่านคิดวิเคราะห์ ดาวน์โหลด
  - สรุปคุณลักษณะ ดาวน์โหลด
  - สรุปสมรรถณะสำคัญ ดาวน์โหลด
   
  - ไฟลแบบฟอร์ม ปพ.5 ดาวน์โหลด
  - ไฟลแบบฟอร์ม ปพ.5 ดาวน์โหลด (Version English)
   
   
   
  ดาวน์โหลด Font และ Adobe Reader (PDF)
  - Font TH Sarabun ดาวน์โหลด
  - Adobe Reader (PDF) ดาวน์โหลด
   

เข้าสู่ระบบ ปพ.5 ปพ.6

Username :
Password :